ANINDA TEKLİF AL

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


VEGA SİGORTA 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vega Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, iletişim formu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, sigorta aracılık faaliyetlerimiz çerçevesinde, sigortacılık hizmetlerimize yönelik bilgilendirilme talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, size hitap edilebilmesi, sigorta hizmetleri ve primlerine ilişkin tarafınıza bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. 

 

İletişim formunu doldurarak Şirketimize göndermeniz akabinde çağrı merkezimiz aracılığı ile sizinle telefon yoluyla iletişime geçilmesi akabinde poliçe teklif talebinizin varlığı durumunda, sizden poliçenin düzenlenebilmesi için ek bilgiler talep edilebilecektir. Bu kişisel verileriniz, talep ettiğiniz sigorta türüne ilişkin poliçe teklifinin hazırlanması, onayınız halinde poliçenin tanzim edilmesi, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, prim ödemeleri, tahsilat ve geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

Ayrıca, bu form ile ilettiğiniz kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal bilgilendirmelerin yapılması, karşılaşılabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla da işlenebilecektir.

 

Açık Rızaya Tabi Kişisel Veri İşlemeleri ve İletişim İzni

 

Açık rıza metnini onaylamanız durumunda bu form ile verilenler ile sınırlı olmaksızın Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, tarafınıza sigorta aracılık hizmetlerimiz kapsamındaki sigorta faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapılması, çapraz satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kampanyalar ve promosyonlar ile ilgili bilgi verilmesi, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecek ve bu doğrultuda SMS, e-posta ve telefon gibi elektronik yöntemlerle sizinle iletişim kurulabilecektir.

 

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

 

Tarafınızla iletişim kurularak sigorta hizmetlerimize ilişkin bilgilendirilme talebinize istinaden bu form ile ilettiğiniz kişisel verileriniz, üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

 

Ancak tarafınıza çağrı merkezi aracılığı ile telefon yoluyla bilgilendirmenin yapılmasını takiben, sigorta poliçesi tanzim edilmesine ilişkin talebiniz olması halinde, bu form ile ilettiğiniz kişisel verileriniz ile poliçe talebinize istinaden ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz poliçe teklif, tanzim ve satış sonrası destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili sigorta şirketleriyle, teknik süreçlerin yürütülmesi, lojistik amacıyla tedarikçiler ile, ödeme, tahsilat ve geri ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalar ile, paylaşılabilmektedir.

 

Ayrıca, yasal süreçlerin yürütülmesi ve yasal gerekliliklerin doğması halinde tedarikçilerimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla da kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

İletişim formu vasıtası ile internet sitemiz üzerinden elektronik olarak, tarafınız ile iletişim kurulmasıyla çağrı merkezimiz üzerinden telefon yoluyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “açık rıza”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

 

Haklarınız

 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında başvurarak kendinizle ilgili sahip olduğunuz,

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Şirketimizin Cumhuriyet Mah. Firuze Sk. E-5 Karayolu Üzeri İstanbul Park İş Merkezi Kat:1 No:43 Beylikdüzü Büyükçekmece İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile form@vegasigorta.com.tr adresine  iletebilirsiniz.