ANINDA TEKLİF AL

Sorumluluk - Zorunlu Sorumluluk sigortası


Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 

Yolcu taşımacılığı işindeyseniz, sizin için ilk başta yolcularınızın ve çalışanlarınızın güvenliği gelir. Bunun için gerekli olan tüm tedbirleri alsanız da öngöremediğiniz bazı durumalla karşılaşabilirsiniz. Böyle zamanlarda size güvence sağlamak için MAPFRE GENEL SİGORTA olarak Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nı oluşturduk. Bu ürünümüz ile sürücüleri, yardımcıları ve yolcularınızı doğabilecek beklenmeyen rsiklere karşı koruma altına alabirsiniz.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 

Kara yolu taşımacılığı ciddi sonuçlar doğurabilecek risklere sahiptir ve bu yüzden büyük sorumluluk gerektirir. Mesleğinizin getirdiği sorumlulukları düşünerek tasarladığımız Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile bir kaza sonucu araçtaki yolculara karşı oluşabilecek mali sorumluluklarınızı güvence altına alarak size destek oluyoruz.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile özel güvenlik hizmetleriniz sırasında gerçekleşebilecek iş risklerinden doğan olumsuzluklara karşı çalışanlarınızı ve şirketinizi güvence altına alıyoruz.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Tehlikeli maddelerin ve atıkların taşınması, zararsız hale getirilmesi çalışanlar ve kurumlar için daima riskli sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Taşıdığınız riskleri düşünerek geliştirdiğimiz Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile firmanızın üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarını üstleniyoruz. 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası 

LPG işindeyseniz beklenmedik durumlara hazırlıklı olmanız tedbiri elden bırakmamanız gerekir. En küçük hata bile ciddi sonuçlar doğurarak size maddi yük getirebilir. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile bu sonuçlardan doğabilecek yüklere karşı sizi koruyoruz.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesislerinizde, doğayı tehdit eden bir kirlilik yaşanması sonucunda; bölgedeki temizlik, toplanan atıkların taşınması ve kaldırılması için yapacağınız masrafları teminat altına alıyoruz. Ayrıca üçüncü şahısların yaralanması veya vefatından kaynaklanan ya da özel mallarda meydana gelebilecek zararlardan dolayı oluşabilecek hukuki sorumluluğunuzu poliçede belirtilen tutar doğrultusunda karşılıyoruz.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 

Sağlık sektöründe uzman, doktor veya diş doktoru olarak çalışıyorsanız, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası güvencesi altında olmalısınız. MAPFRE GENEL SİGORTA olarak Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası mesleki faaliyetlerinizi yerine getirirken doğabilecek tazminat taleplerine karşı sizleri güvence altına alıyoruz.


Merak Ettikleriniz

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası


Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.


Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Teminat tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte olup taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki yolcu, görevli sürücü ve yardımcıları için koltuk başına belirlenmiştir. Tarife tablosu için tıklayınız.


Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası


Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası’nın konusu nedir?
Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin eder.


Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tarife ve talimatı ne şekilde belirlenmektedir?
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar, tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Tarife tablosu için tıklayınız.

 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkındaki Karar'da belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?
Bu sigorta; tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı teminat sağlar.

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na konu maddeler nelerdir?
Sigortaya konu maddeler şunlardır:

Petrol ve petrol ürünleri

Mühimmat ve patlayıcı maddeler

Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar

Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri)

Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları)

Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit

Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.


Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

 

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi durumda yaptırılmalıdır?
Bu sigortayı, Likit Petrol Gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG Dağıtım Şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına ek olarak yaptıracaklardır.

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.


Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta ile Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, Sigorta Ettiren'e terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır.

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın konusu nedir?
Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kimler için zorunludur?
Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini ifa ederken vereceği zararları güvence altına almak için bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile verilen teminat limitleri ve primleri ne kadardır?
Tarife tablosu için tıklayınız.

İlgili Belgeler

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Bilgilendirme Formu

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Bilgilendirme Formu

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Bilgilendirme Formu

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Bilgilendirme Formu